Ταξί με παιδικό κάθισμα

baby TAXI

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ BabyTaxi.gr

H BabyTaxi.gr ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της BabyTaxi.gr, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις, τις έννομες υποχρεώσεις, ή το εκάστοτε έννομο συμφέρον της BabyTaxi.gr.
Η παρούσα Πολιτική, απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία εισέρχονται και πλοηγούνται στην ιστοσελίδα της BabyTaxi.gr (www.babytaxi.gr) και πραγματοποιούν ή ενδέχεται να πραγματοποιήσουν οιαδήποτε συναλλαγή με την BabyTaxi.gr, μέσω της ιστοσελίδας της, καθώς και στο σύνολο των φυσικών προσώπων που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μας.
Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, η BabyTaxi.gr ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, τους πελάτες μας και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες και να έχουν μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε
Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες, εν γνώσει σας, μας παρέχετε όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας, πραγματοποιείτε μια κράτηση και συμπληρώνετε τυχόν ηλεκτρονικές φόρμες στον Ιστότοπο. Όταν απαιτείται, αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διεύθυνση email, το όνομα και επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση παραλαβής και τον προορισμό, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα κράτησης, τον αριθμό των ατόμων, ή άλλα προσωπικά στοιχεία που επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω του πεδίου Μήνυμα/Πρόσθετες Πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Καλείστε να μας παρέχετε τόσες πληροφορίες συνδέονται με την παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία ώστε να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες του ιστότοπου. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Επιπρόσθετα, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τις προτιμήσεις γλώσσας ή σελίδες του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, πληροφορίες που αναζητάτε στον Ιστότοπό μας, ώρες και ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

2. Δικαιώματα υποκειμένου
Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική).
• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την baby TAXI.gr, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, η BabyTaxi.gr θα σας παράσχει αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την καταβολή εύλογου κόστους.
• Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
• Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της baby TAXI.gr για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ)
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
• Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση, ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της BabyTaxi.gr για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
• Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην baby TAXI.gr ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η BabyTaxi.gr ή τρίτος.
• Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

3. Σκοποί επεξεργασίας
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
(i) Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας εκ μέρους μας, έως ότου αντιταχθείτε σε αυτούς, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε άλλη ενέργεια. Συγκεκριμένα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μας μαζί σας, για τη συμμόρφωση με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την επίλυση προβλημάτων και ερωτημάτων που σας απασχολούν, αλλά και την παροχή διευκρινίσεων και υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά:
α) Η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, ήτοι της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς που μας ζητάτε (κράτηση, επιβεβαίωση).
β) Η επικοινωνία μας μαζί σας για την παραλαβή από την χώρο σας, με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες σας και η οποία (πληροφόρηση) σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
γ) Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών με αναχώρηση και προορισμό εντός της ημέρας, πελάτες με ειδικές προσφορές).
δ) Για διαφημιστικούς λόγους και προωθητικές ενέργειες.
(ii) Η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας μαζί σας ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις της.
(iii) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπάγεται η παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία και ο σκοπός της επεξεργασίας..
(iv) Η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.
(v) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.
Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω.

4. Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα
Τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός μηνός.

5. Απόρρητο των παιδιών
α) Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες απευθείας από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, μην υποβάλετε προσωπικά στοιχεία μέσω του ιστότοπου ή της υπηρεσίας μας. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να βοηθούν στην επιβολή αυτής της Πολιτικής δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας μας χωρίς την άδειά τους. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς μέσω του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας μας, επικοινωνήστε μαζί μας.
β) Ενδεδειγμένη χρήση εικόνων παιδιών σε ιστότοπο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube). Συγκεκριμένα: Οι εικόνες των παιδιών που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα μας, απεικονίζουν τα παιδιά με αξιοπρέπεια και σεβασμό, όπως ενδεικτικά η κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου τους με εικονίδια, προκειμένου να μην ταυτοποιείται το πρόσωπο. Πάντα ζητείται άδεια από τα ίδια τα παιδιά πριν από τη λήψη φωτογραφιών. Η BabyTaxi.gr αποκτά ενημερωμένη συγκατάθεση του παιδιού, του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού, πριν χρησιμοποιήσει, επεξεργαστεί, κοινοποιήσει και δημοσιεύσει οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο αυτού στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσωπικές και άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός παιδιού που θα μπορούσαν ενδεχομένως να το θέσουν σε κίνδυνο, δεν χρησιμοποιούνται σε καμία μορφή επικοινωνίας.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με παρόχους υπηρεσιών – εξωτερικούς συνεργάτες (αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) εντός ή εκτός της Εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά παρόχους, ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογίας (ΙΤ), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud), οι οποίοι έχουν λάβει εντολή να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς, αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Η BabyTaxi.gr διατηρεί τον έλεγχο και παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την απασχόληση των προαναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών.
Επίσης η BabyTaxi.gr ενδέχεται να μοιραστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με Δημόσιους ή κρατικούς φορείς, όπως ρυθμιστικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόρους ή δικαστήρια όπου υποχρεούμαστε να το πράξουμε βάσει νόμου ή Κανονισμού ή κατόπιν αιτήματός τους, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο και απαιτείται για τη συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση ή για την τεκμηρίωση, άσκηση, υπεράσπιση ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων.
Για κάθε άλλη περίπτωση, θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο κατόπιν εντολής σας ή με τη σύμφωνη γνώμη σας, όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε στο πλαίσιο εφαρμοστέου νόμου ή Κανονισμού ή βάσει δικαστικού ή επίσημου αιτήματος, ή όταν υποπτευόμαστε δόλιες ή εγκληματικές ενέργειες.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη, ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων ιστότοπων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν φεύγετε από τον Ιστότοπό μας και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ιστότοπου που ενδέχεται να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

8. Ασφάλεια πληροφοριών
Ασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Η BabyTaxi.gr, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ (ενδεικτικά: κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, ειδικοί κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, κ.ά.) και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ).

9. Παραβίαση δεδομένων
Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια του ιστότοπου έχει παραβιαστεί ή ότι οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβει εύλογα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της αναφοράς, καθώς και της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο, θα σας στείλουμε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου.

10. Αλλαγές και τροποποιήσεις
Η baby TAXI.gr δηλώνει, ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

11. Αποδοχή αυτής της πολιτικής
Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία της συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του.

12. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την BabyTaxi.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή με το τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό 2152157939.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 04.01.2022